ALBERT MASÓ PLANAS

Llicenciat en Biologia per la universitat de Barcelona, és doctor en Ecologia i Evolució amb una tesi dirigida pel Dr. Ramon Margalef. Altres línies de recerca: biogeografia, faunística, taxonomia, lepidòpters, papilionoideus & vegetació, morfologia (microscopi electrònic scanning), migracions, generació de noves espècies per duplicació cel·lular…

Professor de Fotografia macro, micro, fauna, paisatge, científica, tècnica i forense del Centre de Tecnologies Avançades, UNESCO, Sonimag, IEFC, Nikon school, plataforma Witcamp i diversos museus, escoles, jardins botànics i universitats, algunes internacionals. Professor presencial i online de Fotografia Tècnico-científica del CITM (Univ. Politècnica de Catalunya).

És soci de nombroses entitats científiques i naturalistes i fundador de: Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (SCFN), Vision Agency, Associació Espanyola de Fotògrafs de Natura (AEFONA), Societat Catalana de Lepidopterologia (SCL), revista Naturaleza salvaje, Associació Espanyola de Tècnics Especialistes en Fotografia Científica i International Wildlife Photography Society.

Coordinador de l’agència AUSTRALphoto, és guia fotògraf dels safaris al Kruger National Park, Yellowstone, Cuba, ruta de la seda i el Rif. Ha recorregut mig centenar de països, reunit un arxiu de 100.000 imatges i aconseguit 15 premis de fotografia i biologia. Ha estat jurat de nombrosos concursos. El CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) li ha encarregat un volum de Fauna Ibèrica, per al que va fer una estada al Department of Entomology del British Museum.

Ha participat en 30 congressos de 10 països i en 12 exposicions, moltes fetes per EGM Laboratoris Color i algunes inaugurades al Museu de la Ciència. Ha traduït i adaptat publicacions a la Península Ibèrica.Autor de 12 llibres, obres en fascicles i guies de camp sobre papallones, ocells, insectes, amfibis i rèptils… diversos capítols d’enciclopèdies i 200 articles, tant d’investigació com de divulgació científica. Ha participat en programes de TV i és assessor científic de revistes, editorials i de National Geographic.


Licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, es doctor en Ecología y Evolución con una tesis dirigida por el Dr. Ramon Margalef. Otras líneas de investigación: biogeografía, faunística, taxonomía, lepidópteros, papilionoideos & vegetación, morfología (microscopio electrónico scanning), migraciones, generación de nuevas especies por duplicación celular

Profesor de Fotografía macro, micro, fauna, paisaje, científica, técnica y forense del Centro de Tecnologías Avanzadas, UNESCO, Sonimag, IEFC, Nikon school, plataforma Witcamp y varios museos, escuelas, jardines botánicos y universidades, algunas internacionales. Profesor presencial y online de Fotografía Técnico-científica del CITM (Univ. Politécnica de Cataluña).

Es socio de numerosas entidades científicas y naturalistas y fundador de: Sociedad Catalana de Fotógrafos de Naturaleza (SCFN), Vision Agency, Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA), Sociedad Catalana de Lepidopterología (SCL), revista Naturaleza salvaje, Asociación Española de técnicos Especialistas en Fotografía Científica e International Wildlife Photography Society.

Coordinador de la agencia AUSTRALphoto, es guía fotógrafo de los safaris al Kruger National Park, Yellowstone, Cuba, ruta de la seda y el Rif. Ha recorrido medio centenar de países, reunido un archivo de 100.000 imágenes y conseguido 15 premios de fotografía y biología. Ha sido jurado de numerosos concursos. El CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) le ha encargado un volumen de Fauna Ibérica, para lo que hizo una estancia en el Department of Entomology del British Museum.

Ha participado en 30 congresos de 10 países y en 12 exposiciones, muchas hechas por EGM Laboratorios Color y algunas inauguradas en el Museo de la Ciencia. Ha traducido y adaptado publicaciones a la Península Ibérica.Autor de12 libros, obras en fascículos y guías de campo sobre mariposas, aves, insectos, anfibios y reptiles … varios capítulos de enciclopedias y 200 artículos, tanto de investigación como de divulgación científica. Ha participado en programas de TV y es asesor científico de revistas, editoriales y de National Geographic.


With a degree in Biology from the University of Barcelona, he is Ecology and Evolution Ph D with a thesis directed by Ramon Margalef. Other lines of research: biogeography, zoology, taxonomy, Lepidoptera, Papilionoidea & vegetation, morphology (scanning electron microscopy), migrations, generation of new species by cell duplication

He is professor of macro, micro, fauna, landscape, scientific, technical and forensic Photography of the Advanced Technologies Center, UNESCO, Sonimag, IEFC, Nikon school, Witcamp platform and several museums, schools, botanical gardens and universities, some of them international. He is also an in-site and online Professor of Technical-Scientific Photography of the CITM (Polytechnic University of Catalonia).

He is a member of numerous scientific and naturalistic entities and founder of: Catalan Society of Nature Photographers (SCFN), Vision Agency, Spanish Association of Nature Photographers (AEFONA), Catalan Society of Lepidopterology (SCL), Naturaleza salvaje magazine, Spanish Association of Specialists in Scientific Photography and International Wildlife Photography Society.

Coordinator of the agency AUSTRALphoto, he is a photographer guide of the safaris to the Kruger National Park, Yellowstone, Cuba, Silk Road and the Rif. He has toured fifty countries, gathered an archive of 100,000 images and won 15 photography and biology awards. He has been a jury for numerous competitions. The CSIC (Higher Council for Scientific Research) has commissioned a volume of Iberian Fauna, for which he made a stay in the Department of Entomology of the British Museum.

He has participated in 30 congresses held in 10 countries and in 12 exhibitions, many of them made by EGM Colour Laboratories and some of them inaugurated at the Science Museum (Barcelona). He has translated and adapted a fair number of publications to the Iberian Peninsula. He is author of 12 books, works in fascicles and field guides on butterflies, birds, insects, amphibians and reptiles … several chapters of encyclopedias and 200 articles, both on research and on scientific dissemination. He has participated in TV programs and is a scientific advisor for several magazines, publishers and National Geographic.